Revitalizace břehu Vltavy a související protipovodňová opatření Zoo Praha

Místo: Praha
Klient: IPR Praha

Hlavním tématem návrhu je využití požadované protipovodňové úpravy břehu k přiblížení území přirozenému stavu. Tedy kultivovat výrazný lidský zásah tak, aby nebyl v rozporu s charakterem území, ale naopak podpořil jeho přírodní i kulturní historii. Smyslem není vrátit se 150 let zpátky, ale podpořit přirozené danosti a tendence území. Dalším tématem je vyváženost užívání mezi přírodní a lidskou složkou a v rámci lidského užívání mezi pobytem a pohybem v území. Vzhledem k výrazné úzkosti nábřeží volíme jednu zpevněnou cestu, která je dostatečně rychlá na průjezd a ponechává velkou část území přírodě. Pobytové části jsou pouze lokální, a to v místech přirozené koncentrace návštěvníků a v již užívaném místě. Posledním tématem je kultivace nezbytně nutného parkování a příjezdu k němu.

Vizualizace a foto současného stavu

1 / 5

Projekt je výjimečný zapojením multioborového týmu (architekt, krajinný architekt, biolog, vodohospodář a dopravní inženýr) a proběhlou intenzivní participací jak s veřejností, tak zejména se stakeholdery v území. Požadavek protipovodňové ochrany Zoo Praha a zřízení protipovodňové zdi umožňuje odtěžit existující protipovodňovou hráz, využít ji na přisypání zdi a zejména upravit profil břehu tak, aby nebránil přirozeným krajinotvorným procesům řeky, a nahradit současný ruderární jednolitý biotop širší paletou prostředí umožňující vyšší biodiverzitu při zachování vhodnosti pro místní „deštníkový“ druh: užovku podplamatou. Širší pěší a cyklostezka umožní bezpečný pohyb v prostředí. Předpolí Trojského zámku pak návrh proměňuje v důstojné a příjemné pobytové prostředí umožňující širokou škálu lidských aktivit, včetně možnosti být až u říční hladiny. Kultivované a využitelné prostředí získá také jižní vstup Zoo Praha.

Studie: 2020 - 2022
Plocha řešeného území: 144 000 m2

Autor: Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Petr Lešek
Spoluautor: Ondřej Hart, Pavlína Malíková, Aleš Steiner

Krajinářský architekt: Pavlína Malíková, Aleš Steiner
Dopravní řešení: Miroslav Vondřich
Biologické řešení: Jiří Sádlo
Řešení břehového pásma: Martin Sucharda
Vizualizace: Jan Nerud, Eliška Olšanská, NOMA

Mapa