Severní terasy a Žižkovy sady Hradec Králové

Místo: Hradec Králové
Klient: Statutární město Hradec Králové

1. místo v urbanisticko-architektonické soutěži

Současná plocha veřejné zeleně na severním okraji centra zahrnuje několik specifických území. V návrhu vycházíme z historického vývoje, ale nejdeme cestou obnovy „ideálního“ historického stavu, ale s přihlédnutím k historii, morfologii a existujícím i potencionálním vazbám prostředí nově interpretujeme. Považujeme území za dostatečně silné a nenavrhujeme výrazné zásahy. Návrh je bezbariérově průchozí, ale téma průchodnosti používáme nejen utilitárně, ale jako pobytovou hodnotu – prostupnost, pohledovost, promenády. Doplňujeme krátké spojky i bezbariérová pohodlná propojení. Jednoduchý koncept pochozích Severních teras s výhledy a relaxačních a pobytových ploch (s různou atmosférou) Žižkových sadů umožňuje vysokou variabilitu při pořádání kulturních akcí, které se zde každoročně konají.

Nadhled současného stavu a vizualizace

1 / 6

Očišťujeme a interpretujeme historický Thomayerův koncept. Obnovujeme trávníky, letničkové plochy i vodní prvek. Redukujeme keřové patro uvnitř parku a doplňujeme stromy. U Adalbertina i jinde v území navrhujeme mlatové a dlážděné plochy pro zabydlení a expanzi parteru. Zapojujeme sochu Žižky. Doplňujeme alej i živý plot městského okruhu. Kultivujeme a zobytňujeme terasy, kde navrhujeme zejména půdopokryvné rostliny a cibuloviny. Budujeme nový systém vsakování dešťových srážek. Rekonstruujeme a doplňujeme terasové zídky, cesty, schody a plochy.

Soutěž: 06/2012
Plocha řešeného území: 41 232 m2

Autor: Roman Brychta, Petr Lešek
Spoluautor: Adam Hašpica, Pavlína Malíková, Marek Sankot, Aleš Steiner
Spolupracující architekt: Štěpán Matějka

Krajinářské řešení: Pavlína Malíková, Aleš Steiner
Dopravní řešení: Jan Špilar
Konstrukční řešení: Jan Vinař
Vodohospodářské řešení: Josef Javůrek
Veřejné osvětlení: Petr Žák
Vizualizace: Matěj Hošek

Mapa