Územní studie nové čtvrti obce Libníč

Místo: Libníč
Klient: obec Libníč

1. místo ve vyzvané soutěži

Obec Libníč v těsném sousedství Českých Budějovic čelí tlaku na suburbanizaci. Aby měla obec rozvoj pod kontrolou, uspořádala vyzvanou soutěž na zpracovatele územní studie pro novou čtvrť, která téměř zdvojnásobí počet obyvatel. Náš návrh zvítězil zejména díky zohlednění prostupnosti, vhodnému systému veřejných prostranství, citlivému napojení na současnou zástavbu, kultivaci okolí hřbitova, zohlednění morfologie a odstupňování hustoty.

Vizualizace

1 / 3

Řešení postupuje od celkového rámce celé obce, kdy doplňujeme rámování záhumenní cestou, zohledňujeme kvalitní vegetační prvky, používáme obdobnou hustotu cest a zejména doplňujeme třetí velké veřejné prostranství. To je zároveň svorníkem mezi současnou zástavbou a novou čtvrtí a kultivuje hřbitov a jeho okolí. Na tuto třetí „náves“ umisťujeme i pozemkovou rezervu pro veřejnou budovu. Navržená uliční síť pak pracuje s existující cestou a doplňuje ji v hierarchii ulic o návesní cestu, druhou hlavní komunikaci a uličky po vrstevnici. Hustota tak postupně od centra slábne a intimita narůstá. Počítáme s možností jednoduchých domů až čtyřdomů. Na křížení ulic jsou doplněny drobné podružné veřejné prostory – plácky. Prostupnost se projevuje nejen v uliční síti, ale i v doplnění pěší uličky. Parcelace umožňuje volnější výhledy i etapizaci a určitou volnost výstavby, se kterou počítáme i v rozumné míře regulace.

Dokumentace

1 / 3

Soutěž: 2/2024
Celkové řešené území: 10 ha

Autor: Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Petr Lešek
Spoluautor: Diana Lučková, Jan Nerud
Spolupracující archiekt: Klára Concepcion, Zuzana Gračnárová

Krajinářské řešení: Klára Concepcion, Zuzana Grečnárová
Dopravní řešení: Miroslav Vondřich

Map